Tìm thấy 291 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
2
Thủ tục Khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
3
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
4
Thủ tục cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X quang chuẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
5
Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
6
Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
7
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 4
8
Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp/ cây ăn quả lâu năm.
Mức độ 4
zThử nghiệm
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
9
Giấy chứng nhận kết hôn
Mức độ 3
zThử nghiệm
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 3
10
Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
An toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 4
11
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
12
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
13
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
14
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
15
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông