Tìm thấy 355 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Mức độ 3
Sở Khoa học và Công nghệ
Năng lượng nguyên tử
Mức độ 4
2
Cấp giấy phép bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
3
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
4
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
5
Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
6
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
7
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính viễn thông
Mức độ 4
8
Cấp lại giấy phép bưu chính/ (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
zThử nghiệm
Bưu chính viễn thông
Mức độ 3
9
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được ( Test HSTT)
Mức độ 3
zThử nghiệm
Bưu chính viễn thông
Mức độ 4
10
Thẩm định hồ sơ cấp, đổi Thẻ nhà báo.
Mức độ 4
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
11
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
12
Đăng ký, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Mức độ 3
zThử nghiệm
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
13
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo Chí
Mức độ 4
14
Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn
Mức độ 4
15
Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghệ thuật Biểu diễn