Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
286
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
287
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
288
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
289
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
290
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
291
Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
292
Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ…)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
293
Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ.........)
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
294
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Mức độ 3
Sở Công Thương
Thương mại
Mức độ 3
295
Giải quyết tranh chấp đất đai
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường
Mức độ 3
296
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường
Mức độ 3
297
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường
Mức độ 3
298
Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường
Mức độ 3
299
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường
Mức độ 3
300
Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tài nguyên & môi trường