Tìm thấy 344 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 4
32
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ ( đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công thương
Mức độ 3
33
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Công thương
Mức độ 3
34
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Mức độ 3
UBND Tỉnh Lào Cai
Công thương
Mức độ 3
35
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
36
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
37
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
38
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
39
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
40
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
41
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 4
42
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 4
43
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 4
44
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành
Mức độ 4
45
Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch Lữ hành