Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
32
Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
33
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
34
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
35
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
36
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu
Mức độ 3
Sở Tài Nguyên Môi Trường
Đất đai
Mức độ 3
37
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
38
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
39
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
40
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất < 40kW
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
41
Mua điện ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha), có công suất lớn nhất ≥ 40kW
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
42
Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
43
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha)
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
44
Mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha), sử dụng chung công tơ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
Mức độ 3
45
Tách công tơ dùng chung
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)