Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Cấp mới trung áp Khách hàng mua buôn điện nông thôn
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
47
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất lớn hơn 2.000kVA
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
48
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
49
Cấp mới trung áp Khách hàng mua điện sinh hoạt
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
Mức độ 3
50
Giải đáp kiến nghị
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Mức độ 3
51
Tư vấn sử dụng điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Mức độ 3
52
Tư vấn thiết kế, xây lắp công trình điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Mức độ 3
53
Báo mất điện do sự cố
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
54
Chấm dứt HĐMBĐ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
55
Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan nhà nước
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
56
Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
57
Cập nhật thông tin khách hàng
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
58
Gia hạn HĐMBĐ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
59
Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
60
Kiểm định thiết bị
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ