Tìm thấy 381 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thay đổi chủ thể HĐMBĐ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
62
Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
63
Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
64
Thay đổi mục đích sử dụng điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
65
Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
66
Thay đổi định mức số hộ dùng chung công tơ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
Mức độ 3
67
Tra cứu - Tải hóa đơn điện tử
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 3
68
Tra cứu chỉ số công tơ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 3
69
Tra cứu thủ tục cấp điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 3
70
Tra cứu tiến độ yêu cầu dịch vụ
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 3
71
Tra cứu tình hình tiêu thụ điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 3
72
Tra cứu điểm thu và hình thức thu tiền điện
Mức độ 3
Công ty Điện lực Lào Cai
TRA CỨU THÔNG TIN
Mức độ 4
73
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch
Mức độ 4
74
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch
Mức độ 4
75
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Mức độ 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch