Tìm thấy 1601 thủ tục

Mức độ 3
Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục giới thiệu địa đểm đất lập dự án tại các khu công nghiệp, khu thương mại công nghiệp Kim Thành
Mức độ 3
Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ quy hoạch tại khu các công nghiệp, khu thương mại công nghiệp Kim Thành
Mức độ 2
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Mức độ 2
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 2
Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Mức độ 3
Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại khu kinh tế của tỉnh (đã cấp trước ngày 01/7/2015)
Mức độ 2
Thủ tục xem xét cho nhà đầu tư lập được nghiên cứu lập dự án đầu tư
Mức độ 2
Chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)
Mức độ 2
Thủ tục quyết định đầu tư của UBND tỉnh tại khu kinh tế của tỉnh
Mức độ 2
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mức độ 2
Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Loading...