Tìm thấy 2255 thủ tục

Mức độ 3
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép sử dụng VLNCN
Mức độ 3
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 2
Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ, UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp GCN đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Chuyển nhượng Dự án đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Giãn tiến độ đầu tư của dự án
Loading...