Tìm thấy 3182 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường-X
Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính-X
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu-X
Mức độ 2
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng tư pháp
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
Loading...