Tìm thấy 3140 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Mức độ 2
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ
Mức độ 2
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Mức độ 2
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Mức độ 2
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Mức độ 2
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Mức độ 2
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Mức độ 2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)
Loading...