Tìm thấy 3140 thủ tục

Mức độ 2
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ
Mức độ 2
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Mức độ 2
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Mức độ 2
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
Mức độ 2
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
Mức độ 2
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Loading...