Tìm thấy 38 thủ tục

Mức độ 4
Cấp giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Xác nhận việc xây dựng trạm BTS loại 1 phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông
Mức độ 3
Xác nhận việc xây dựng trạm BTS loại 2 phù hợp với quy hoạch phát triển viễn thông
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh)
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) khi hết hạn
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép bưu chính/ (dịch vụ thư trong phạm vi nội tỉnh) bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 3
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Thẩm định và trả lời đề nghị tổ chức họp báo
Mức độ 3
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động ngành in
Mức độ 3
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ 3
Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
Mức độ 3
Cấp. giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Loading...