Mức độ 2  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp/ cây ăn quả lâu năm.

Ký hiệu thủ tục: Thủ tục hành là chính
Lượt xem: 783
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và BVTV.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận lại cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp/ cây ăn quả lâu nămlàm hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Nông nghiệp và PTNT nơi có vườn cây đầu dòng/ cây đầu dòng.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp/ cây ăn quả lâu năm.
Phí hoặc lệ phí


Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phú trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp


Căn cứ pháp lý Điều 5 - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;

Bước 1: Trước khi hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại phải gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có cây đầu dòng/ vườn đầu dòng để xem xét, giải quyết.

Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận lại cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng theo trình tự sau:

a) Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại. 

- Đơn đề nghị công nhận lại;
- Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;
- Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

File mẫu:

Không