Mức độ 2  Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: ATVSLD_006
Lượt xem: 722
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Đang cập nhật
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Đang cập nhật
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

1 - Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì phải gửi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) phiếu khai báo thiết bị và bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (lần đầu, bất thường) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Thành phần hồ sơ:
1. Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo mẫu tại nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
2. Bản phô tô giấy chúng nhận kết quả kiểm định thiết bị (lần đầu, bất thường)
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

  • Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo mẫu Phụ lục Iđ Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Tải về

Không