Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188 (1000 VNĐ/tin nhắn);

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1124 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
76
332618180100002
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • THỀN THỊ PHÁN
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 11:49:01
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 11:49:01
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 14:56:35
 • Hồ sơ 332618180100002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Nàn Sán
77
331115180100002
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LỒ A DẾ (063081472)
 • - Ngày nộp: 24/01/2018 15:08:24
 • - Ngày tiếp nhận: 24/01/2018 15:08:24
 • - Ngày dự kiến trả: 25/01/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:30:47
 • Hồ sơ 331115180100002 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
78
331115180100003
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LÝ A SÀ (063373619)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 09:21:46
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 09:21:46
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:30:16
 • Hồ sơ 331115180100003 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
79
331115180100004
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LÝ A DẾ (063322053)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:27:54
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:27:54
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:29:31
 • Hồ sơ 331115180100004 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
80
331115180100005
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • GIÀNG A PHỔNG (063081436)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:32:23
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:32:23
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:28:27
 • Hồ sơ 331115180100005 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
81
331115180100006
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • GIÀNG A CANH (063223092)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:36:35
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:36:35
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:28:01
 • Hồ sơ 331115180100006 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
82
331115180100007
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • LÝ THỊ VU (063322044)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 10:42:25
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 10:42:25
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:27:40
 • Hồ sơ 331115180100007 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
83
331115180100008
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • GIÀNG THỊ SỚ (063479654)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 11:25:24
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 11:25:24
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:27:15
 • Hồ sơ 331115180100008 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
84
331115180100009
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • MÁ A VẢNG (063500279)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 14:34:12
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 14:34:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:26:32
 • Hồ sơ 331115180100009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
85
331115180100010
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • GIÀNG A NỦ
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 14:37:08
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 14:37:08
 • - Ngày dự kiến trả: 29/01/2018 13:00:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:25:58
 • Hồ sơ 331115180100010 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
86
331115180100011
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
 • GIÀNG THỊ MỶ (063564415)
 • - Ngày nộp: 26/01/2018 15:19:46
 • - Ngày tiếp nhận: 26/01/2018 15:19:46
 • - Ngày dự kiến trả: 02/02/2018 15:19:46
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:25:35
 • Hồ sơ 331115180100011 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
87
331115180100012
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • GIÀNG THỊ SỚ (063479654)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 09:00:22
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 09:00:22
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:24:49
 • Hồ sơ 331115180100012 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
88
331115180100013
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • SÙNG A SÀY (063273028)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:04:27
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:04:27
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:23:33
 • Hồ sơ 331115180100013 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
89
331115180100014
 • - Về việc: Cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch (Không cần xác minh).
 • GIÀNG A BÌNH (063212909)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:25:45
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:25:45
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 11:45:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:21:42
 • Hồ sơ 331115180100014 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào
90
331115180100015
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính
 • LÝ A DŨNG (063081499)
 • - Ngày nộp: 29/01/2018 10:58:48
 • - Ngày tiếp nhận: 29/01/2018 10:58:48
 • - Ngày dự kiến trả: 30/01/2018 07:30:00
 • - Ngày có kết quả: 29/01/2018 11:19:53
 • Hồ sơ 331115180100015 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Hầu Thào